om-haram-kollasje.jpg


Om Haram


Haram - tradisjon for lagbygging i verdsklasse!


Med stolte skipsbyggartradisjonar er Haram ein viktig del av den maritime klynga på Sunnmøre. Dette set sitt preg på lokalsamfunnet og innbyggarane i kommunen.
«Det som vert laga i Haram er verdsklasse,» slo Kronprins Haakon Magnus fast då han besøkte Haram i 2012. Folk i Haram har tradisjonar for å sjå ut i den store verda, hente impulsar og skape nyvinningar for verdsmarknaden. Ute i verda er Brattvåg og Tennfjord til dels kjende som namn på gode vinsjar og styremaskiner. Frå Thomas Longva fann vegen til fiskeriket Storegga, til VARD sine topp moderne offshorefarty i milliardklassa, har folk i Haram sett nye moglegheiter for skape verdiar frå havet.

Skipsverfta og leverandørindustrien er sjølve «ryggrada» i lokalsamfunnet, men ein kan også seie at industrien ligg i ryggmargen på folket. Behov for rekruttering og kompetanse har skapt eit unikt samarbeid mellom skulane, bedriftene og den internasjonale arbeidsmarknaden. Ein har sterke tradisjonar for bygge kulturhus, idrettsanlegg, turløyper og vegar i nært samarbeid mellom kommunen, næringslivet, lag og frivillige organisasjonar. Dette samspelet mellom folk og bedrifter skapar ein unik dynamikk i lokalsamfunnet.
Blant dei om lag 9.000 innbyggarane i Haram finn vi i dag menneske frå meir enn 65 nasjonar, og Haramssamfunnet har gjennom lang tid vore trekt fram som eit vellukka døme på godt integreringsarbeid her i landet. Ambisjonane er å verte endå betre!

Mange frå Haram er periodevis ute i verda i arbeidet sitt. Dei skaffar seg erfaring og kompetanse i å arbeide internasjonalt. Dette skal vere med på å gjere Haram til ein endå betre plass å bu for alle. Ein bedriftsleiar uttrykte det slik: «Det er muleg å bu trygt og tilbaketrekt, samtidig som ein kan jobbe globalt og vere nær verda.»
Haram har klare ambisjonar om vere med på å auke den regionale utviklingskrafta, som kan gjere heile Sunnmøre til ein endå sterkare og meir attraktiv bu- og arbeidsregion. Vi arbeider for å skape innhald i omgrepet:

Haram - tradisjon for lagbygging i verdsklasse!

behovet for informasjon

I  juni 2014 gjennomførte kommunen ei behovsanalyse blant arbeidsinnvandrarar som var busette i kommunen. Denne undersøkinga kartla kva for behov for informasjon tilflyttarar hadde før flytting til Haram, undervegs i flyttinga og etter flytting til Haram. Det vart også gjennomført ei kartlegging av kva for behov for informasjon arbeidsgivarar i kommunen og næringslivet meinte var viktig for å ta mot og integrere innvandrarar, slik at desse raskast mogleg ville bli aktive deltakarar i arbeidsliv og lokalsamfunn.Nettportalen er laga med bakgrunn i resultata frå behovsanalysen og kartlegging av behov i kommunen og næringslivet i Haram kommune. Med ei forventning om at alle som skal jobbe og bu i Haram, etter kvart skal lære seg det norske språket, er det i portalen kun lagt vekt på førstehandsinformasjon. 


Målet med nettportalen er å fremme integrering og inkluderingsarbeidet i kommunen, og samtidig synleggjere Haram som ein attraktiv bu- og arbeidskommune.


Nettportalen kan brukast av:

Tilflyttarar frå inn - og utland
Arbeidsgivarar i kommune og næringsliv.

Tilsette på alle tenestenivå i kommunen.

Frivillige lag og organisasjonar

Andre interessenter i regionen